Sånnaböke 1:158 (Norra Gamla vägen)

Detaljplan för del av Sånnaböke 1:158, i Älmhult, Älmhults kommun

 

Detaljplanen har varit ute på samråd. Planförslaget bearbetas och kommer vara tillgänglig för granskning innan det antas av miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av Miljö- och byggnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd äga rum när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att komplettera befintliga bebyggelsen längs Norra Gamla vägen med fler bostäder. Vidare ska detaljplanen säkerställa att den nya bebyggelsen passar in i den befintliga, historiska miljön och att viktiga element såsom stenmurar bevaras.

Planhandlingar:

Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Johanna Kihlström, tfn 0476-551 78, e-post johanna.kihlstrom@almhult.se, eller Arpine Minasyan tfn 0476-551 54, e-post arpine.minasyan@almhult.se.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.