Personuppgiftsansvaret

Inom Älmhults kommun är kommunstyrelsen och varje nämnd ansvarig för alla personuppgifter som används (”behandlas”) inom sina respektive verksamhetsområden.

Dessa så kallade ”personuppgiftsansvariga” har en eller flera kontaktpersoner som du som medborgare kan vända dig till i frågor som rör dataskyddsförordningen.

Klicka på respektive nämnd nedan om du vill ha mer information om deras personuppgiftsbehandlingar och kontaktuppgifter.

 

Vad innebär nämndernas ansvar för personuppgifterna?

För dig, som registrerad, är följande ansvar viktigt för dig att veta:

  • Den personuppgiftsansvariga måste kunna visa dig hur man använder dina persongifter och ändamålet med det. Det vill säga varför och till vad man behöver dina uppgifter.
  • Den personuppgiftsansvariga ska föra register över alla användningen/behandlingarna som förekommer. De register du finns med i, har du också rätt att få kopia på.
  • Den personuppgiftsansvariga ska lämna dig kortfattad och tydlig information om bland annat ändamålet med behandlingen, den rättsliga grunden för att få använda dina personuppgifter, hur länge uppgifterna lagras och om dina rättigheter.
  • Den personuppgiftsansvariga ska kunna visa på att man har ett fullgott dataskydd för personuppgifter i IT-systemen och i rutiner. Det ska finnas olika säkerhetsnivåer och behörigheter för att hantera personuppgifter. Man ska heller inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar information längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.
  • Vid en personuppgiftsincident som leder till hög risk för dina rättigheter och friheter, ska den personuppgiftsansvariga informera dig om händelsen så snart som möjligt. Du ska få veta vad som skett, eventuella konsekvenser för dig och vilka åtgärder som har gjorts eller ska göras. Du ska informeras om de kontakter som kan ge dig mer information, det vill säga förvaltningens kontaktperson och dataskyddsombudet.
  • Den personuppgiftsansvariga ska utse ett dataskyddsombud som bland annat kontrollerar att den personuppgiftsansvarige följer dataskyddsförordningens regler. Dataskyddsombudets uppgifter finns under särskild rubrik.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.